รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด Science Show

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  

ที่ รายชื่อผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา สถานศึกษา
1.
1.เด็กชายจิรภัทร์ มันทะลา
2.เด็กหญิงธัญวรัตน์ แพทย์ชา
3.เด็กหญิงนันท์ธิชา โนนทิง
1.นางสาวเพชราภรณ์ ศรีอาษา 2.นางสาวกัญทิมา สังฆคาม โรงเรียนเทพปัญญา
2.
1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยอุ่นแสน
2. เด็กหญิงธัญรัตน์   คูหานา
3. เด็กชายกฤตภาส   แสนบรรดิษฐ์
1. นางสาวนารานาฏ นิลมาลี 2. นางสาวนาถนภา ซุยกระเดื่อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
3.
1. เด็กชายพงศกร ลือดี
2. เด็กหญิงสุพิชชา พูลผล
3. เด็กหญิงอรยา ชัยเสนา
1.นางสาวทัศนีย์ ธานีกุล 2. นางสาวประภัสสร พังตุ้ย โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
4.
1.เด็กหญิงสุพิชญา สีวะรา
2.เด็กหญิงน้ำหนึ่ง ชมภูทัด
3.เด็กหญิงหยาดทิพย์ ตะวันคำ
1.นางสาวจตุรพร ใจบูญ 2.นางสาวพรประภา ลาแสดง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
5.
1.เด็กหญิงจันทร์ประกาย อัครมหามงคลชัย
2.เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนหน
3.เด็กชายกรินทร์ พาเทียม
1.นางสาวกรวรรณ แสนสอน 2.นางสาวนริศรา บุญสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
6.
1.เด็กหญิงชุติกาญจน์ มาอุ่น
2.เด็กหญิงปภัทรดา วิชัย
3.เด็กหญิงภัทรวดี แก้วทองทส
1.นางสาวกีรติภัฒน์ จิตรโก 2.นางสาววธิตา แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
7.
1.นางสาวอุษามณี ลิงลม
2.นางสาวอนันตญา โพธินาม
3.เด็กชายสหรัฐ พรมตา
1.นางสาวประไพพิมพ์ ทองเปราะ 2.นางสาวฐานิตา บุญคาร โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
8.
1.เด็กชายวิชญะ ชัยสุข
2.เด็กหญิงมนัสชนก นาคบัว
3.เด็กหญิงศิรประภา พืชผักหวาน
1.นางสาวอารียา ข่าขันมะลี 2.นางสาวชุติภา นิตุธร โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
9.
1.เด็กหญิงปภาวรินทร์ ผมไผ
2.เด็กหญิงธนิดา สอนดี
3.เด็กหญิงศศิประภา  สีมืด
1.นางอณุสรา บัวลอย 2.นางสาวนนทยา เชิดทอง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
10.
1. เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงอินทิรา รุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงวรรณพรรธน์ ทานะราช
1. นางสาวอุทัยวัน โหม่งพุฒ 2. นางสาวชนิศา วงศ์เตชะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
11.
1. เด็กหญิงอารดา สุภะดี			
2. เด็กหญิงเอมิกา เล็กกลาง		
3. เด็กหญิงวราวรรณ ชัยมูล
1. นางสาวโศรยา มาณะศิลป์ 2. นางสาวอภิญญา เจริญไชย โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
12.
1.เด็กหญิงปทิตตา นาตาแสง
2.เด็กหญิงขวัญประชา สุดชา
3.เด็กหญิงอรรคยุพา หาหลง
1.นางธิติมา อินทร์เสนลา 2.นายกณิศนันต์ เขมวาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย