รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด Science Show

ระดับ : ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)  

ที่ รายชื่อผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา สถานศึกษา
1.
1.เด็กหญิงพุทธรักษา หวายเครือ
2.เด็กหญิงอาทิตยา ทองอนันติวงศ์
3.เด็กหญิงปาริตา ปิดตาคะโส
1.นางสาวภานุมาศ พันธ์ทอง 2.นางสาวอาลิญา วรรณสม โรงเรียนกระจ่างวิทย์
2.
1.เด็กหญิงกัญญาภัทร แสนสอน
2.เด็กหญิงชวัลกร ทัศพงษ์
3.เด็กชายณฐกร นุชนาฏ
1.นางสาวกรวรรณ แสนสอน 2.นางสาวอภิญญา พึ่มชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3.
1 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บุญมี
2 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อบอุ่น
3 เด็กชายภูรินทร์ ทองประภา
นางธิติพร อุทรักษ์ นางสาวกนิษฐา การผ่อง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
4.
1.เด็กหญิงศศิโสม สมสิงห์
2.เด็กหญิงเขมิกา จันดี
3.เด็กหญิงณฐอร ซื่อสัตย์
1.นางสาวประไพพิมพ์ ทองเปราะ 2.นางสาวฐานิตา บุญคาร โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
5.
1.เด็กหญิงพลอยชมพู สร้อยสองสี
2.เด็กหญิงพัชญ์ทิตา อรัญญวาส
3.เด็กญิงพรรณิภา คำพิมาน
3.
1.นางสาวรัตนาภรณ์ โสภา 2.นางสาวชนิดาพร เหล่าราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
6.
1. เด็กหญิงรติมา วรรณขาว
2. เด็กหญิงรัตนากร บุญประคม
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร ปัญจาคะ
1. นางสาวสุจิตรา วันทอง 2. นางสาวภัทรวลัญช์ ชมมอญ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
7.
1. เด็กชายปรีชา   ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายชนาธิป   ภูวาลย์คำ
3. เด็กชายกฤติน   คันธบุปผา
1. นางสาวจักรินทร์ แสนอุบล 2. นายเอกพงศ์ กองอุดม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี
8.
1.เด็กหญิงนภสร จุดาบุตร
2.เด็กหญิงมนัญชยา มุกดาม่วง
3.เด็กหญิงภูษนิศา ภูษี
1.นางสาวสุภาภรณ์ เหลาทอง 2.นางสาวนงนุช อินทฤาชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
9.
1.เด็กหญิงณัชชา พิลาตัน
2.เด็กหญิงรินณภัทร โพธิอักษร
3.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยราบ
1.นางสาวธนพร ศรีประทุมวงศ์ 2.นางสมวิไล มายอด โรงเรียนเซนต์เมรี่
10.
1.เด็กหญิงอนันญา สาวะโห
2.เด็กหญิงนงค์อนันท์ สาวะโห
3.เด็กหญิงกัญญาภัทร ขาลเกต
1.นางสาวศิริรัตน์ วรรณพฤกษ์ 2.นายจิรวัฒน์ กล้าหาญ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด