กิจกรรมอบรมวิชาการ
อบรมเทคนิคการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเพื่อการแข่งขันระดับจังหวัดอุดรธานี


รายละเอียดการอบรม
รายละเอียด : 
วันรับสมัคร : 
1 - 11 สิงหาคม 2566 (ปิดรับสมัครเมื่อครบ 25 ทีม)
วันเวลาที่อบรม : 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
สถานที่ : 
หอประชุม 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ผู้ประสานงาน : 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สมัครเข้าอบรม

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
ไม่จำกัดระดับการศึกษา สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 
 
 
 
 

web counter    web counter