กิจกรรมอบรมวิชาการ

ที่ เรื่องที่อบรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง IT Update
3. กิจกรรมการสอนนวดหัวใจ (Hero ตัวน้อย) วันที่ 16 สิงหาคม 2566
4. กิจกรรมการสอนนวดหัวใจ (Hero ตัวน้อย) วันที่ 17 สิงหาคม 2566
5. กิจกรรมการสอนนวดหัวใจ (Hero ตัวน้อย) วันที่ 18 สิงหาคม 2566
6. อบรมเทคนิคการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเพื่อการแข่งขันระดับจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
 

web counter    web counter