กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

คณะวิทยาศาสตร์
ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การแข่งขันตอบปัญหาไอที
2. การประกวดแข่งขันวัสดุธรรมชาติสู่สวนถาดมีชีวิต
3. การประกวดนวัตกรรม BCG จากวัสดุเหลือใช้หรือรีไซเคิลหรือวัสดุทางเลือก
4. การแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
6. การประกวด Science Show
7. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
8. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
9. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10. การแข่งขันสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
11. การแข่งขันสร้างสื่อนำเสนอด้วย Canva
12. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
13. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. การแข่งขันพัฒนา Webpage แบบ Text Editor
15. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
16. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์)
17. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์)
คณะเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การแข่งขันเรือไขลานดัดแปลง
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านพลังงาน
3. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ “หุ่นยนต์พิชิตภาระกิจตามเป้าหมายแม่นยำสูง”
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo อัตโนมัติ
5. การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น
6. การแข่งขันสร้างรถไฟฟ้าจิ๋วจ๊วดจ๊าด
7. การแข่งขันการตอบปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
8. การแข่งขันบรรจุอาหารปลา
9. การประกวดนวัตกรรมอาหารจากข้าวหลากสี
10. การแข่งขันการบรรจุผักและผลไม้เพื่อการขนส่ง
11. การแข่งขันการประกอบอาหารส้มตำลาวโมเดิร์น
12. การแข่งขันทักษะการเตรียมสไลด์เลือด การย้อมสีสไลด์เลือด และการแยกชนิดของเม็ดเลือดในสัตว์เลี้ยง
13. การแข่งขันฟาดแส้แม่นยำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การประกวดโฟล์คซอง
2. การประกวดโชว์เล่นหมากกั๊บแก๊บ วาดฟ้อนดีดไห
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-Math Game) ครั้งที่ 10
2. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) ครั้งที่ 12
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN QUIZ) ครั้งที่ 9
 
 
 
 
 

web counter    web counter