กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันสร้างสื่อนำเสนอด้วย Canva

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 สิงหาคม 2566
9.00 – 12.00 น.
สถานที่/วิธีการ แข่งขัน : 
ห้อง ADM403 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
วัน เวลาประกาศผล : 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 
เวลา 14.30 น. 
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ         ประธาน (082-8424222)
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ        กรรมการ
อ.นุชนาฏ สระกาศ 		กรรมการ
ผศ.ผจงจิตต์ ประทุมชาติ		กรรมการ
ผศ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์	กรรมการ
ดร.ศริยา อินทสิน		กรรมการ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) รายบุคคล ปิดการรับสมัคร


 
 
 
 
 

web counter    web counter