กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2566
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00น.
สถานที่/วิธีการ แข่งขัน : 
ห้อง ADM408 ชั้น 4 
อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
วัน เวลาประกาศผล : 
17 สิงหาคม 2566
เวลา 16.00 น.
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.คุณาวุฒิ บุญกว้าง    ประธาน (081-769-7557)
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ   กรรมการ
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน   กรรมการ
อ.ขวัญชัย สุขแสน     กรรมการ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือ ปวช รายบุคคล ปิดการรับสมัคร


 
 
 
 
 

web counter    web counter