กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
08.45 – 12.30 น.
สถานที่/วิธีการ แข่งขัน : 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร Sc.B.1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
วัน เวลาประกาศผล : 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 12.40 น.
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์    ประธานกรรมการ
(098-9625955)
รศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการ
ผศ.ดร.สไว มัฐผา         กรรมการ
ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์  กรรมการ
ผศ.ทศพร จุลพันธ์        กรรมการ
ผศ.เอราวัณ เบ้าทอง       กรรมการ
ดร.วินัย มีแสง           กรรมการ
ดร.กานดา เสาสูง        กรรมการและเลขานุการ (086-2506204)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ปิดการรับสมัคร


 
 
 
 
 

web counter    web counter