กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวด Science Show

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2566
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
17 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)   
17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่/วิธีการ แข่งขัน : 
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว โซน L
วัน เวลาประกาศผล : 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6)
 17 สิงหาคม 2566  เวลา 13.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)   
 17 สิงหาคม 2566  เวลา 16.30 น.
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
รศ.ดร.เพียว ผาใต้        ประธาน (082-332-5958)
รศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา
ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
รศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า    
อ.อัครเดช มูลอาจ
ผศ.ดร.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์   (082-289-8928)
ดร.วณิชชา ราชาเดช        (085-062-2820)
ดร.นริศ ประชุมรักษ์        เลขานุการ (098-446-8926)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ปิดการรับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ปิดการรับสมัคร


 
 
 
 
 

web counter    web counter